תקנון האתר
הגדרות:
המחבר: אפי שושני, המחבר של הספר טיטו טוב
האתר: www.titotov.co.il
הפריטים: המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
Sale: תקופה בה יש מבצעים
זמן אספקת הסחורה: היום בו נמסרה הסחורה לכתובת שציין הלקוח
כתובת למשלוח דואר: הכתובת שציין המזמין ככתובת לקבלת הזמנותיו/ה.
יום ביצוע ההזמנה: היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע/ה המזמין/ה.
יום עסקים: ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
המשתמש: כל אדם, לרבות תאגיד, חברה או שותפות, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בהתאם לתנאים האמורים במצטבר.
כשירות לביצוע פעולות משפטיות: המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
כל האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) ולתקנותיו.
בכל אחד מן המקרים והתנאים שלהלן רשאי המזמין (הוא ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה:
 • כאשר ביטול העסקה מתבצע לפני שליחת המוצר למזמין אזי הביטול יעשה ללא חיוב נוסף ויוחזרו הכספים אשר שולמו ע”י המזמינ/ה בגין העסקה (כולל דמי משלוח). יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.
 • במידה וביטול העסקה התבצע לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה יינתן זיכוי כספי מלא בגין התשלום ששולם על ידי המזמין אך זה למעט מקרים של משלוח באמצעות דואר שליחים/דואר ישראל שם עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
 • מתן זיכוי בגין מוצר פגום שהגיע ללקוח, מותנה בהחזרת המוצר למחבר, ללא שימוש כלשהוא. למען הסר ספק, החזרת הפריט כפי שפורט לעיל תתאפשר תוך 14 יום בלבד מקבלת המוצר. בנוסף, פריטים שנקנו במסגרת תקופת Sale לרבות מבצעים ו/או סוף עונה, ניתן להחזירם תוך יומיים בלבד מיום קבלתם בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, זאת בכפוף ללוחות הזמנים והתנהלות חברת האשראי.
 • לא יינתן זיכוי בגין מוצרים אשר המחבר לא קיבל בעבורם תמורה כספית כגון מבצעים מיוחדים ו/או מתנות.
 • מוצרים, אשר הלקוח מעוניין בהחזרתם, ונרכשו במסגרת sale ובהנחות מסוימות, יקבל הלקוח אחד משני החזרים- החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ₪ (הזול מבניהם).
 • במידה ושווי המוצר הנרכש קטן מ-50 ₪, כולל, לא יתאפשר החזר כספי בעבור המוצר.
 • כיצד מתבצעת החזרת המוצרים
  • באמצעות דואר רשום או דואר שליחים על חשבון המזמין
   לכתובת: חיבת ציון 42, רמת גן.
אספקה ומשלוחים
משלוח פריטים אשר נרכשו על ידי הלקוח יתבצעו באמצעות דואר ישראל - דואר רשום.

למען הסר ספק, בכל אחד מהמקרים אשר יפורטו להלן אך לא רק, עומדת למחבר, בכל זמן, הזכות להפסיק את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • רכישה בה לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • במידה והפרטים אשר הוזנו ע”י המשתמש בעת הרכישה ו/או לאחר מכן היו שגויים.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במחבר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
 • אם עולה חשש כי בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’.
  בהתאם לסעיף זה, המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’.
 • במידה והתגלה למחבר בתום עסקת הרכישה כי הפריט אזל מהמלאי.
 • בכל מקרה בו אין באפשרות המחבר לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בכלל התחייבותו, מחמת סיבות שלא בשליטתו כגון תקלות מחשב ו/או מערכת תקשורת ו/או מערכת הטלפון, בנוסף, אירועים בטחוניים ו/או חבלות.
בנסיבות כאמור רשאי המחבר לבטל את העסקה או לחלופין להציע למשתמש פריט אחר אשר שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול.
בוטלה מכירה כאמור המחבר לא יהיה אחראי ולא ישא, בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה
תנאי מוקדם והכרחי לביצוע רכישה הינו מילוי הפרטים הנדרשים על ידי המשתמש לכן, בכדי למנוע תקלות עתידיות ו/או לצורך יעילות ומהירות אספקת המשלוח על המשתמש להזין את פרטיו באופן מדויק. למען הסר ספק, האחריות על מילוי הפרטים מוטלת על המשתמש בלבד והמחבר לא יהא אחראי לכל פרט שגוי שהוזן ו/או טעויות בהזנת הפרטים.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
המחבר שומרת על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, מאסטרקארד, לאומי קארד או ויזה בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. האחריות על מילוי פרטי כרטיס האשראי מוטלת על המשתמש בלבד והחברה ו/או החנות לא תישא באחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי.
אחריות, אבטחה ופרטיות
המחבר מצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו עושים כל שביכולתם בכדי לשמור על סודיות המידע תוך נקיטת אמצעי הזהירות המקובלים. יש לציין כי פרטיו האישיים של המשתמש אשר נרשם ו/או מבצע רכישה תוך הזנת פרטים באתר (שם, מייל וכד’) נשמרים במאגר המידע של האתר אשר לו בלבד ו/או למי מטעמה הגישה אל פרטים אלו ולא יעברו לצד שלישי.
האתר שבו המחבר משתמש פועל במסגרת מנגנון אבטחת אתרים השומר על נתוני המשתמש אשר הוזנו למערכת בעת הרכישה ו/או הגלישה ו/או ההרשמה חסויים ומאובטחים. החברה פועלת באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) , אשר משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר זאת בכדי להגן על סודיות המידע.
המחבר יעשה שימוש במידע, אשר הוזן באתר על ידי המשתמש, אך ורק למטרת ביצוע אותה עסקה ו/או מטלה ו/או כל הנגזר מהן.
המחבר מצהיר כי המידע אינו מועבר לגורם אחר אלא אם כן הדבר נדרש לכך לשם ביצוע המפורט לעיל (לדוג’- אישור חברת האשראי) למען הסר ספק, השימוש אשר יעשה על ידי המחבר בפרטי המשתמש אשר הוזנו באתר (מייל, שם וכו’) הינו למטרות שליחת דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייה של המשתמש וכד’ ולא למטרה אחרת או העברת הפרטים לגורם אחר.
לעניין אמצעי התשלום אשר הוזן על ידי המשתמש באתר, המחבר אינו עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום, אלא לביצוע התשלום בלבד, בנוסף, המחבר אינו מעביר את פרטי התשלום ו/או פרטי המזמין , לכל צד ג’ כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע”י המשתמש.
פרטי כרטיסי האשראי אשר הוזנו על ידי משתמשי האתר אינם נשמרים במערכות האתר זאת מכיוון שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני (פלא כארד). למרות זאת, מכיוון שהפעולות מבוצעות בסביבה מקוונת אין באפשרות המחבר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי גורם כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המחבר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המחבר. כמו כן, במקרים הנובעים מגורמים עליונים אשר לא בשליטת המחבר, לא יהא המחבר אחראי לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא באישור.
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין. בנוסף, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהמחבר רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. המחבר רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
המחבר מבהיר כי האתר על כל תכניו לרבות עיצובו, שרטוט, עיצובים נוספים, תמונות, צילומים, מפות קטעי וידאו/אודיו, טקסט, איורים, מוסיקה, גרפיקה וכד’ מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים למחבר ו/או למי מטעמו.
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המחבר לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, אלא אם השימוש נעשה באישור מלא, בכתב ומראש, של המחבר.
כל זכויות הקניין הרוחני בתיאור המפורט לעיל ו/או האתר (וזכויות רשומות ו/או זכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (domain), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם
 ”טיטו טוב“, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של המחבר והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל האתר בלבד.